Search form

Menu

Raffinaderiet i Fredericia

I løbet af 1900-tallet udviklede olien sig til at være en af de mest betydningsfulde energikilder både i dansk og international sammenhæng. Frem til Anden Verdenskrig var det mest udbredt at anlægge olieraffinaderier til forarbejdning af råolie tæt på oliekilderne, men efter 1945 gik flere store olieselskaber over til at anlægge deres raffinaderier tæt på forbrugerne. Siden 1960’erne har Fredericia spillet en central rolle i den danske oliehistorie.

Shells havneterminal ved Skanseodde

Omkring 1960 begyndte den danske afdeling af Shell at opkøbe jord ved Egeskovvej nord for Fredericia. Planen var at opføre et olieraffinaderi, og Fredericia var med sin havn med en vanddybde på 15 meter og gode besejlingsforhold et velegnet sted, da råolien ankom med skib. Al olie blev dengang importeret, først i 1972 begyndte indvindingen af dansk olie i Nordsøen.

Grundstenen til raffinaderiet på Egeskovvej blev lagt den 9.oktober 1963 og herefter fulgte et byggearbejde, der strakte sig over tre år. Raffinaderiet blev indviet 19. august 1966. Det dækker i dag et område på ca. 130 hektarer. Det er blevet løbende udbygget, men der var allerede fra begyndelsen tale om et overordentligt stort byggeri, der satte sine spor i byen – også langt fra selve byggepladsen. Det var f.eks. tilfældet, når kæmpe bygningskomponenter skulle transporteres fra havnen til byggepladsen, så man var nødt til at regulere trafikken på hele ruten.

Byggeriet af det store raffinaderi med mange og lange rørsystemer krævede en særlig ekspertise blandt håndværkerne, som det ikke var muligt at få dækket hverken lokalt eller nationalt. Løsningen blev at hyre svejsere i Tyrkiet, hvor man havde en gruppe, der var specialister i løbende at kontrollere arbejdets kvalitet med røntgen. Flere af disse svejsere havde ikke blot erfaring fra Tyrkiet, men havde også arbejdet i Vesteuropa. Blandt andet havde flere medvirket ved opførelsen af et andet dansk olieraffinaderi i Stigsnæs nær Skelskør. De tyrkiske gæstearbejdere, der medvirkede ved byggeriet af raffinaderiet, var blandt de første i Danmark, hvor den økonomiske udvikling i 1960’erne var lidt forsinket i forhold til udviklingen i vore nabolande. Indvandringen af arbejdskraft tog i Danmark først fart fra slutningen af 1960’erne, og her var det primært lavt uddannet arbejdskraft, der kom hertil for at varetage ufaglærte jobs i industrien. Udviklingen illustreres af, at der i 1966 kun var 156 tyrkere i Danmark, mens tallet i 1971 var steget til 6073.

Omkring 1980 var den danske produktion af råolie i Nordsøen blevet så høj, at det kunne betale sig at bygge en rørledning mellem de danske oliefelter og raffinaderiet i Fredericia. Den blev indviet i 1984, og har en længde på ca. 320 km. Cirka 80 % af den olie, der pumpes op i Nordsøen, føres til Fredericia. En del af olien bliver raffineret her. Slutprodukterne er bl.a. benzin, diesel- og fyringsolie, svær fuelolie og jetbrændstof. Den del af råolien, som ikke raffineres i Fredericia, føres videre til Shells havneterminal, som ligger ved Skanseodde, hvorfra den udskibes.