Search form

Menu

Vedtægter

Vedtægter for Museerne i Fredericia

cvr-nr.: 69116418
P-nummer: 1003874407

I henhold til:
Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.
Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

1. Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status

Museerne i Fredericia er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.
Museet er en kommunal institution med hjemsted i Fredericia Kommune. 

Museerne i Fredericias postadresse er:
Jernbanegade 10
7000 Fredericia

2. Formål og ansvarsområde

2.1. Museerne i Fredericia skal med udgangspunkt i sine ansvarsområder sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

2.2. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i lokalt, nationalt og globalt perspektiv: belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra 1650 til nu.

2.3. Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.

2.4. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

2.5. Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

2.6. Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.

2.7. Museets geografiske ansvarsområde er Fredericia Kommune.

Museets emnemæssige ansvarsområde er Fæstning og Fristad foruden kulturhistorie i bred forstand.

Museets tidsmæssige ansvarsområde er 1650 til nu. 

2.8. Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

2.9. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.

2.10. Genstande/kunstværker/præparater uden forbindelse til museets ansvarsområde skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

2.11. Museerne i Fredericia skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

3. Finansiering

3.1. Museerne i Fredericia finansieres af tilskud fra Fredericia Kommune, Kulturministeriet samt museets egne indtægter.

3.2. Museerne i Fredericia kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

3.3. Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. §2.

4. Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

4.1. Museerne i Fredericia er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen og med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

4.2. Museerne i Fredericia samarbejder med andre museer i netværk og inden for fælles emneområder.

4.3. Museerne i Fredericia samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

4.4. Museerne i Fredericia indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie.

4.5. Museerne i Fredericia følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter Slots- og Kulturstyrelses retningslinjer.

5. Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv.

5.1. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

5.2. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

5.3. Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

5.4. Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

5.5. Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

5.6. Genstande m.v., der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

6. Museets lokaler, adresser og ejerforhold

6.1. Museerne i Fredericia har hovedadresse på Bymuseet, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia. Her er der kontorer, udstillinger og magasiner, og herfra varetages administration.

Museerne i Fredericia råder over følgende bygninger og områder, alle ejet af Fredericia Kommune:

Bymuseet, Jernbanegade 10, med 8 udstillings- og kontorbygninger.
Prangervej 2 med værksteder og magasiner.
Kongens Portvagt, Øster Voldgade
Krudttårnet, Øster Vold
Krudtmagasinet, Kastellet
Bunkermuseet, Nørre Voldgade

Museerne i Fredericia varetager driften af opsynsboligen ved Den mosaiske Begravelsesplads i samarbejde med Mosaisk Trossamfund i København. I opsynsboligen (en portnerbolig, der ikke er i drift), har Mosaisk Trossamfund en lille udstilling, der introducerer til den mosaiske begravelsesplads.

Endelig varetager Museerne i Fredericias leder det ledelsesmæssige ansvar for Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, der har lejet lokalerne i den privatejede ejendom Frederik III’s Vej 6.

7. Åbningstider og adgangsvilkår

7.1. Museerne i Fredericia skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til størrelsen af Museerne i Fredericia.

7.2. Ud over udstillinger er samlinger, herunder registre, magasinerede genstande, bibliotek m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

Hvor hensynet til meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. dog undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. Egentlige arkivalier kan tilgængelighedsbegrænses i overensstemmelse med Rigsarkivets regler.

7.3. Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museerne i Fredericia skal vederlagsfrit give adgang til skoleelever fra Fredericia Kommune, der besøger Museerne som led i undervisningen, men kan kræve, at besøg forud anmeldes og eventuelt begrænses til en nærmere fastsat del af Museernes åbningstid. Tilrejsende skoleelever fra andre kommuner end Fredericia Kommune tilbydes samme museumsundervisning mod betaling.

8. Åbenhed og offentlighed

8.1. Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden.

9. Museets bestyrelse

9.1. Fredericia Byråds til enhver tid siddende Kultur- og idrætsudvalg er bestyrelse for Museerne i Fredericia. Bestyrelsens formand er Kultur- og idrætsudvalgets formand. Bestyrelsens næstformand er Kultur- og idrætsudvalgets næstformand. Udpegelsen af disse foregår efter de gældende kommunale retningslinjer.

9.2. Fredericia Byråds Kultur- og idrætsudvalg er ansvarlig for driften af Museerne i Fredericia.

9.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

9.4. Beslutninger, der træffes ved afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.5. Museernes virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

10. Museets ledelse og øvrige personale

10.1. Museerne i Fredericia skal have et faguddannet personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.

10.2. Fredericia Byråds Kultur- og idrætsudvalg skal via forvaltningen for Kultur og fritid ansætte en leder i en heltidsstilling til at forestå den daglige ledelse af Museerne i Fredericia.

Lederen af Museerne i Fredericia skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for Museerne i Fredericias ansvarsområde.

10.3. Lederen af Museerne i Fredericia har inden for den af Kultur- og idrætsudvalget vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for Museerne i Fredericias samlede virksomhed.

10.4. Det påhviler Kultur- og idrætsudvalget at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet til enhver tid om, hvem der varetager den daglige ledelse af Museerne i Fredericia.

10.5. Museerne i Fredericias øvrige personale ansættes af Museernes leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

10.6. Personalet ved Museerne i Fredericia skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig, f.eks. ved deltagelse i de af museumsorganisationerne og Slots- og Kulturstyrelsen afholdte møder og kurser.

11. Tegningsret

11.1. Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse og museets leder i forening.

12. Budget, regnskab og revision

12.1. Regnskabsåret for Museerne i Fredericia følger kalenderåret.

12.2. Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

12.3. Lederen af Museerne i Fredericia skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer. Budgettet for Museerne i Fredericia godkendes af Fredericia Byråd.

12.4. Lederen af Museerne i Fredericia er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentar har lederen af Museerne i Fredericia dispositionsret (dvs. kan indgå aftaler, foretage anskaffelser m.v.).

Lederen af Museerne i Fredericia, eller den dertil bemyndigede, anviser udgifts- og indtægtsbilag.

12.5. Regnskabet skal være påtegnet af bestyrelsen samt den daglige leder af Museerne i Fredericia samt af Kommunernes Revisionsafdeling.

12.6. Lederen af Museerne i Fredericia skal årligt udarbejde en beretning der godkendes af Kultur- og idrætsudvalget.

12.7. Årsregnskabet indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

13. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

13.1. Ændring af vedtægten for Museerne i Fredericia skal godkendes af Fredericia Byråds Kultur- og idrætsudvalg.

13.2. Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kultursstyrelsen.

13.3. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.

13.4. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

14. Ophør

14.1. Såfremt Museerne i Fredericia må ophøre afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes man skal forholde sig med samlingerne.

Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.

15. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. juni 2022